Mẫu 8  phào chỉ pu phòng khách
Mẫu 7 phào chỉ pu phòng khách
Mẫu 6 phào chỉ pu phòng khách
Mẫu 5  phào chỉ pu phòng khách
Mẫu 4 phào chỉ pu phòng khách
Mẫu 3 phào chỉ pu phòng khách
Mẫu 2 phào chỉ pu phòng khách
Mẫu 1 phào chỉ pu phòng khách
Mẫu trần pu dát vàng 8
Mẫu trần pu dát vàng 7
Mẫu trần pu dát vàng 6
Mẫu trần pu dát vàng 5
Mẫu trần pu dát vàng 4
Mẫu trần pu dát vàng 3
Mẫu trần pu dát vàng 2
Mẫu trần pu dát vàng 1